Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (VENDA ONLINE) en compliment de l’obligació d’informació a l’interessat / afectat dels articles, Art. 13 del “Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE “(en endavant” RGPD “); i Art. 11.1 i 2. de la “Llei Orgànica 3 / 2.018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals” (En endavant “LOPDyGDD”)

 

INFORMACIÓ BÀSICA

Responsable de l’tractament: CELLER LAGRAVERA, S.L.

Finalitat de l’tractament: facilitar la navegació de l’usuari per la web, dur a terme el procés de compra en línia, així com realitzar comunicacions comercials que puguin ser d’l’interès de l’usuari i procedir a enviaments d’elements de difusió comercial com newsletters.

Legitimació: Basant-se l’article 6 RGPD, la legitimació per al tractament de les dades personals de l’usuari és l’execució d’un contracte de venda online i l’interès legítim de l’responsable de l’tractament.

Destinataris: No es cedeixen dades a tercers, excepte obligació legal. No es realitzarà transferència internacional de dades.

Drets o possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió (Dret a l’oblit a internet), Limitació, Portabilitat i Oposició; així com el dret a oposar-se a ser objecte de Decisions Individuals Automatizadas inclosa l’elaboració de perfils (Art. 15 a 22 de l’RGPD / Art.13 a 18 de la LOPDyGDD): l’usuari, com a persona interessada respecte a el tractament de les seves dades personals per part de CELLER LAGRAVERA, SL, pot accedir, rectificar o suprimir les dades, sol·licitar la portabilitat dels mateixos, oposar-se a el tractament (Dret a l’oblit) i sol·licitar la limitació d’aquest. Així mateix, té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics sobre vostè o que l’afectin de significativament de manera similar.

Drets digitals com a usuari de serveis a través d’internet (Art. 79, 96 i 80 de la LOPDyGDD): vostè té dret a la neutralitat a internet, així com als altres drets de l’era digital reconeguts en la LOPDyGDD.

Drets digitals com a usuari de comunicacions a través d’internet (Art. 82 de la LOPDyGDD): vostè té dret a la seguretat digital a les comunicacions a través d’internet.

Categories de dades: Les dades que tractarem no pertanyen a categories especials.

INFORMACIÓ ADDICIONAL (En complement de la “Informació bàsica) –

CELLER LAGRAVERA, S.L. – GRUP ARNÓ

N.I.F. B-25605536

Ctra. Tamarit, 3-13, C.P. 25120, Alfarràs-Lleida

Telèfon: 973761374

Correu electrònic: info@lagravera.com

Web corporativa: www.lagravera.com

Web Grup Arnó: www.arno.es

Delegat de Protecció de Dades de GRUP ARNÓ lopd@arno.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CELLER LAGRAVERA, S.L. tractem la informació que ens faciliten els usuaris per tal de gestionar les compres realitzades per l’usuari, l’enviament de la informació que ens sol·licitin, facilitar als usuaris ofertes de productes d’acord amb els seus interessos i remetre’ls newsletters.

En qualsevol moment l’usuari pot exercir el seu dret a no rebre ofertes o qualsevol tipus de comunicació comercial dirigint-se a lopd@arno.es, un cop rebut el seu correu en què ens indiqui que no desitja rebre les nostres comunicacions comercials serà inclòs en la nostra “Llista d’exclusió comercial “per tal que no torni a ser contactat per a tals fins.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil o no se sol·liciti la seva supressió per l’usuari. Mantindrem les dades personals durant un termini màxim de cinc (5) anys a partir de l’última confirmació d’interès.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la següent:

l’execució de les condicions generals i particulars de venda online sent necessari que l’usuari ens faciliti les seves dades personals per a poder dur a terme la venda dels productes adquirits. Les conseqüències de no facilitar les seves dades personals impossibilitarà el perfeccionament de la venda dels productes, amb base en el Art.2 de la “Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació”.

per un interès legítim de CELLER LAGRAVERA, SL, sent l’interès legítim les activitats de difusió comercial dels seus productes en el desenvolupament de la seva activitat, amb base en el Art.6.1.f de l’RGPD i art.19.1 de la LOPDyGDD, considerant 47 de l’RGPD i en el “Dictamen 06/2014 sobre el concepte d’interès legítim de l’responsable de l’tractament de les dades en virtut de l’article 7 de la Directiva 95/46 / CE” de el grup de treball sobre protecció de dades de l’Art.29 ( WP217).

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades a altres entitats (Encarregats) amb què CELLER LAGRAVERA, S.L. té contractades les prestacions dels serveis necessaris per a perfeccionar la venda dels productes adquirits o la comunicació d’elements de difusió comercial (Newsletter, RRSS). Per informar-se sobre la identificació d’aquestes entitats, les seves dades de contacte i la finalitat detallada per a la qual es tracten les dades personals, l’usuari pot dirigir-se a lopd@arno.es

Les dades no es comunicaran a altres empreses de Grup Arnó.

Les dades es poden tractar en els sistemes de proveïdors que presten un servei per CELLER LAGRAVERA, S.L. a l’ésser necessari per a la prestació de la mateixa (Encarregat de l’tractament Art.28 RGPD). Per rebre informació detallada sobre la identificació d’aquests Encarregats i la finalitat de l’tractament de les dades, pot dirigir-se a lopd@arno.es

 

Quins són els seus drets com a afectat de el tractament de dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CELLER LAGRAVERA, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades amb fins de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. CELLER LAGRAVERA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En virtut de el dret a la portabilitat, vostè com a interessat té dret a obtenir les dades personals que li incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Així mateix, té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics sobre vostè o que l’afectin de significativament de manera similar.

 

Quins són els seus drets digitals?

Com a usuari de serveis a internet

Com a usuari d’internet, vostè té reconeguts els següents drets,

– Dret a que li sigui garantida l’aplicació dels drets i llibertats consagrats en la Constitució i en els tractats i convenis internacionals en què Espanya sigui part.

– Drets a una oferta transparent de serveis.

 

Com a usuari de comunicacions a través d’internet

Vostè, com a usuari de comunicacions que es transmeten i reben a través d’internet, té dret que CELLER LAGRAVERA, S.L. com a proveïdor de l’servei, li presti el servei vetllant per la seguretat de les seves comunicacions.

 

Com es poden exercir els drets?

De forma opcional a través de qualsevol dels següents mitjans,

a) Mitjançant un escrit dirigit a,

CELLER LAGRAVERA, S.L.

Ctra.Tamarite, 9, C.P.25120, Alfarràs-Lleida

b) Mitjançant correu electrònic dirigit a Delegat de Protecció de Dades de Grup Arnó,

lopd@arno.es

L’interessat té a la seva disposició els diferents formularis per exercir els drets d’accés, rectificació, Supressió, Limitació, Oposició, Portabilitat i oposició a ser objecte de Decisions Individuals Automatizadas inclosa la realització de perfils, en el següent enllaç “Política de Privacitat / Drets

 

Quines vies de reclamació ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Dades de contacte: Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. Telèfon 912663517. Lloc web: www.aepd.es).

Us recomanem que prèviament contacti amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@arno.es

 

Quines categories de dades tractem?

Tractem dades identificatives com a usuari registrat (Identificació usuari: correu electrònic i contrasenya); com a usuaris de compres en línia de productes LAGRAVERA (nom complet, DNI, data de naixement, domicili, telèfon mòbil, correu electrònic i IP); dades de transaccions econòmiques (Dades de targetes de crèdit o dèbit, dades per a transaccions econòmiques a través de Paypall o passarel·les de pagament; dades de compte bancari si es realitza el pagament mitjançant transferència bancària); dades per a comunicacions comercials sobre productes de la mateixa naturalesa que els que s’han adquirit en compres en línia (Correu electrònic); i dades per a l’enviament de newsletters (nom i correu electrònic). No tractem dades de categories especials (Art.9 RGPD).